trần thọ hiền

07:51, 05/05/2021

"Ứng cử đại biểu HĐND để ngoài các hoạt động thực hiện chức năng giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham ý kiến vào cơ chế chính sách, tôi còn mong muốn được đóng góp tiếng nói của mình với vấn đề chuyển đổi số trong doanh nghiệp".

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia