VNDRIECT

11:15, 18/11/2021

Ngày 6/12, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (MCK: VND) sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, trong đó chủ yếu bàn bạc để thông qua các phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia