#sắc lệnh cấm nhập cảnh

Mở cửa thời Covid: Bài toán nan giải

Mở cửa thời Covid: Bài toán nan giải

Ngày 11/3 đánh dấu tròn 1 năm từ ngày tổ chức ý tế thế giới chính thức công bố đại dịch COVID-19. Thế giới đã thay đổi khủng khiếp và sẽ không bao giờ quay trở lại như những năm trước đây.