BCTC sau kiểm toán

07:35, 06/12/2020

Theo Kế hoạch kiểm toán năm 2021 do Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với năm 2020.