coach Quách Hương

07:05, 28/08/2019

Hãy lãnh đạo bản thân trước khi lãnh đạo người khác bằng việc quản lý cảm xúc bởi nếu quản lý được cảm xúc cũng chính là kỹ năng “tự lãnh đạo”.