hỗ trợ làng nghề

10:15, 15/04/2018

Hà Nội sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ làng nghề, hướng đến mục tiêu tỷ trọng sản xuất làng nghề chiếm khoảng 8,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào năm 2020.