luật đơn vị hành chính đặc biệt

14:00, 29/05/2018

Nếu Luật về Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt được thông qua, trong vài chục năm nữa ngân sách cho dự án sẽ chỉ có chi mà không có thu.