quy định Basel II

13:57, 14/02/2020

VPBank đã triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II trước một năm so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và là một trong những ngân hàng tiên phong hoàn thành triển khai Basel II.