#Chứng khoán An Bình

6 công ty chứng khoán vi phạm quy định về phát hành TPDN

6 công ty chứng khoán vi phạm quy định về phát hành TPDN

Qua kiểm tra 21 công ty chứng khoán (gồm 7 công ty chứng khoán kiểm tra, thanh tra định kỳ và 14 công ty chứng khoán thanh, kiểm tra đột xuất), có 6 công ty chứng khoán vi phạm quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ TPDN riêng lẻ.