#cổ đông chiến lược

BIVD bán 15% vốn cho KEB Hana Bank

BIVD bán 15% vốn cho KEB Hana Bank

BIDV dự kiến phát hành 603 triệu cổ phần riêng lẻ, tương đương 15% quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành cho KEB Hana Bank (Hàn Quốc).