BKAV

07:45, 17/11/2022

Ông Nguyễn Tử Quảng muốn gọi vốn cho BkAV bằng cách hợp tác kinh doanh. Đối tượng góp vốn là thành viên trên nhóm Facebook Bphone Fans Club.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia