PVE

08:52, 24/07/2022

Nhiều cổ đông của Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) “tố” Hội đồng quản trị (HĐQT) của doanh nghiệp này có hàng loạt hành vi trái quy định trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia