SHN

07:05, 05/05/2017

Chi phí thuế TNDN tăng mạnh do SHN đã chuyển hết lỗ lũy kế trong năm 2016 và điều này khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ còn hơn 7 tỷ đồng, giảm 15%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia