Sunshine Homes

09:36, 19/06/2022

Ngày 18/6, Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (UpCoM: SSH) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, phát hành cổ phiếu, chuyển sàn niêm yết cổ phiếu SSH sang HNX hoặc HoSE...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia