Hoàng Quang Phòng

06:25, 27/03/2019

Với việc CPTPP đã được ký kết, doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng được mức thuế nhập khẩu giảm từ 17-18% xuống còn 0% đối với khoảng 50% mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Và doanh nghiệp Canada cũng