kinh tế chia sẻ

08:25, 17/08/2019

Cơ quan quản lý nhà nước đã thay đổi tư duy để mở rộng cơ hội trong nền kinh tế chia sẻ. Nhưng việc tận dụng cơ hội thế nào lại thuộc về tư duy của chính doanh nghiệp.