"Make in Vietnam"

14:12, 08/07/2020

Bộ Thông tin & Truyền thông đang tích cực đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin với các sản phẩm "make in Vietnam".