#Độ rộng thị trường trên hai sàn niêm yết tích cực