nông nghiệp sạch

14:24, 26/08/2020

Số tiền đầu tư này tương đương với 36,24 triệu USD. Trong đó, vốn vay ODA là 29,69 triệu USD; vốn đối ứng là 6,55 triệu USD, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Hướng tới một nền nông nghiệp sạch
15:31, 08/09/2018
Hồ Hường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia