vốn vay ưu đãi

07:15, 30/10/2022

Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã giao năm 2022 của TP. HCM, vốn ODA là 8.028 tỷ đồng, vốn đối ứng là 1.773 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân 9 tháng năm 2022, vốn vay ODA là 2.395 tỷ đồng, đạt 29,84% so với kế hoạch vốn được giao.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia