#Masan Resources

85% cổ phần của Phúc Long đã “về tay” Masan

85% cổ phần của Phúc Long đã “về tay” Masan

Số tiền doanh nghiệp chi ra là 3.618 tỷ đồng, tức định giá chuỗi Phúc Long ở mức 10.640 tỷ đồng (hơn 450 triệu USD). Sau giao dịch, Masan Group tăng sở hữu Phúc Long Heritage từ 51% lên 85%.