BVSC

08:10, 01/02/2021

Năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) đạt 48.949 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.597 tỷ đồng, tăng 28,5% và hoàn thành 135,3% kế hoạch năm.