eximbank

16:06, 30/06/2020

Tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ có 51,92% trong khi tỷ lệ theo quy định là 65% nên đại hội cổ đông bất thường của Eximbank chiều ngày 30/6 cũng bị huỷ.

Eximbank lại hoãn ĐHĐCĐ
14:06, 05/03/2020
Anh Minh
Diễn biến lạ tại Eximbank
16:11, 01/11/2019
Anh Minh