eximbank

10:57, 29/07/2020

Tính đến 9h30 phút ngày 29/7, ĐHĐCĐ của Eximbank mới chỉ có 142 cổ đông đại diện cho 42,57% vốn cổ phần tham dự. Như vậy, ĐHĐCĐ lần 2 của Eximbank tiếp tục bất thành do không đủ lượng cổ đông tham dự theo quy định là tối thiểu 51%.

Eximbank lại hoãn ĐHĐCĐ
14:06, 05/03/2020
Anh Minh
Diễn biến lạ tại Eximbank
16:11, 01/11/2019
Anh Minh