khủng hoảng truyền thông

15:56, 27/06/2019

Rất dễ dàng để hiểu về doanh nghiệp qua cách họ đối mặt với tình huống khủng hoảng truyền thông bất ngờ. Một số thì lạnh lùng giải quyết thiệt hại nhưng một số khác lại