quản trị công ty

08:05, 20/06/2018

Việc tích hợp các chính sách và thông lệ về môi trường, xã hội và quản trị công ty (ESG) vào chiến lược và hoạt động kinh doanh trở thành xu thế tất yếu, giúp doanh nghiệp nhận diện và xây dựng kế hoạ