trách nhiệm

10:21, 08/08/2019

Tôi không định té nước theo mưa, chỉ muốn kể câu chuyện thực tế của hai bạn nhỏ nhà tôi - cũng học ở hai trường tư có yếu tố “quốc tế”; để thấy là việc các trường tư đua nhau mở mà QUÊN nhiều thứ quá.