Hà Nội: Tăng cường phòng cháy tại các khu dân cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về triển khai tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố.
Hà Nội: Tăng cường phòng cháy tại các khu dân cư

Theo đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về tăng cường, đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân; gắn phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy với phong trào xây dựng khu dân cư; gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hướng dẫn các phường, xã, thị trấn, khu phố, tổ, cụm dân cư xây dựng các quy ước, quy chế, quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo theo đúng pháp luật, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương.

Nghiên cứu ban hành Quy định, biện pháp xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu,... không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh, ô nhiễm môi trường và an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Quy định về chế độ phụ cấp, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng theo quy định của pháp luật; Quy định về công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, dân phòng... trong đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp chính quyền; duy trì và thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư.

Rà soát công tác quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; phát triển hệ thống hạ tầng, các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di rời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiêt bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

Đặc biệt cần rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống hướng tới mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ kinh doanh sản xuất đạt tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Tổ chức cho 100% khu dân cư thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ định kỳ hằng năm.

Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất 1 lần/năm.

Có thể bạn quan tâm