Ông Trương Gia Bình

09:57, 30/06/2022

TP.HCM khẳng định chuyển đổi số là động lực tăng trưởng của kinh tế thành phố trong tương lai với mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm tỷ trọng 25% trong GRDP và đến năm 2030 tỷ lệ này là 40%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia