cổ tức tiền mặt

15:44, 01/04/2020

Đây là nội dung của Chỉ thị số 02/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp cấp bách của ngàng ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19.