lienvietpostbank

12:35, 02/01/2021

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã: LPB) hoàn thành đầy đủ 3 trụ cột của Hiệp ước vốn Basel II trước thời hạn theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).