Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị phạt nặng

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Số tiền Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam bị xử phạt là 70 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Theo UBCKNN, đơn vị dầu khí này đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN theo quy định.

Cụ thể là: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4/2014; BCTC các Quý 1,2,3,4 năm 2015; BCTC Quý 1/2016; BCTC đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015, 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm của 2015, 2021.

dầu khí
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam còn bị phạt tiền 350 triệu đồng do đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN trước ngày 1/1/2016 nhưng đến nay, Công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán

Ngoài ra, công ty cũng không công bố Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn về BCTC.

Đó là các Quý 2,3,4 năm 2017; BCTC các Quý 1, 2, 3, 4 năm 2018; BCTC các Quý 2, 4 năm 2020; BCTC các Quý 1, 2, 3 năm 2021; BCTC năm 2017, 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2019, 2020.  

Tiếp đó là các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2017, 2018; Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tài liệu đại hội; thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020).

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam còn bị phạt tiền 350 triệu đồng do đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN trước ngày 1/1/2016 nhưng đến nay, Công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán.

UBCKNN yêu cầu công ty này phải có biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán, theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm