hose

07:58, 11/06/2021

Tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ cuối năm 2020 đến nay song vẫn chưa được xử lý dứt điểm đã khiến nhiều người lo ngại về tính an toàn của hệ thống.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia