xử phạt

Hôm qua, lúc 16:00

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tại báo cáo tài chính tự lập của VKC Holdings là lỗ hơn 24,6 đồng, sai lệch so với số liệu ở báo cáo soát xét công bố ngày 16/8/2022 là lỗ hơn 191 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia