NHNN sẽ nghiên cứu, sớm đề xuất cơ chế về tiền kỹ thuật số quốc gia

NHNN sẽ nghiên cứu, sớm đề xuất cơ chế về tiền kỹ thuật số quốc gia

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 2006 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813 ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, theo kế hoạch, NHNN sẽ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến thanh toán tại một số văn bản luật hiện hành; nghiên cứu xây dựng dự án luật các hệ thống thanh toán, đảm bảo tương thích, phù hợp với quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng, Luật phòng, chống rửa tiền.

Đáng chú ý, NHNN sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động fintech trong lĩnh vực ngân hàng; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia.

Đồng thời, hoàn thiện việc xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng các văn bản hướng dẫn.

Quảng cáo

NHNN cũng lên kế hoạch nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại; Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực chính phủ, dịch vụ hành chính công.

Ngoài ra, NHNN cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động thanh toán; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt; Tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Để tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, NHNN sẽ chủ động nghiên cứu các mô hình, phương tiện, hình thức thanh toán mới trên thế giới, áp dụng hiệu quả vào Việt Nam; Tiếp tục thiết lập và củng cố các cơ chế đối ngoại song phương về lĩnh vực thanh toán với các đối tác chiến lược và đối tác quan trọng khác; nghiên cứu việc tham gia, gia nhập tổ chức, diễn đàn quốc tế về tài chính toàn diện, thanh toán;...

Với các nhiệm vụ nêu trên, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức trung gian thanh toán căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đề xuất điều chỉnh kịp thời.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia