CEO

14:10, 22/06/2020

Ngày 22/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn CEO đã thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm nay lần lượt đạt 3.000 tỷ đồng và 200 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công ty sẽ tăng tỷ trọng bất động sản nhà ở.

Networking – Những kỹ năng cần có của người CEO
08:21, 08/05/2020
Nguyễn Tuấn Hùng - CEO Nanado