UBND TP. Hà Nội

07:04, 01/10/2020

Báo cáo của UBND TP. Hà Nội, đã hoàn chỉnh cơ chế đặc thù để cải tạo, xây dựng lại các khu nhà ở chung cư cũ trên địa bàn Thành phố báo cáo Bộ Xây dựng. Dự kiến diện tích nhà ở bình quân đến hết năm 2020 đạt 27,25m2/người (năm 2019 đạt 27,09m2/người.