cổ phiếu DIG

07:45, 15/01/2022

Năm 2022, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu dự kiến tăng trưởng 60% so với ước thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế sẽ vào khoảng 1.800 - 1.900 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức cũng sẽ từ 20% - 25%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia