gói thầu

07:15, 23/08/2022

Năm 2021, thông qua việc lựa chọn nhà thầu cho 300.157 gói thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu (tổng giá gói thầu 636.914,360 tỷ đồng), cả nước đã tiết giảm được 27.625,618 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 4,34%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia