Tập đoàn Bảo Việt

18:18, 22/04/2021

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã thông qua kế hoạch doanh thu năm nay đạt 661 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng. BVSC sẽ chia cổ tức năm qua với tỉ lệ 8% bằng tiền mặt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia