Kienlongbank sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 16%

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 16% và chỉ thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận.
Kienlongbank sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 16%

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong đó, ngân hàng dự kiến sẽ trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Với lợi nhuận sau thuế là hơn 770 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tại chính và 5,24% cho các quỹ khác.

Sau trích quỹ, lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 là hơn 614 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 16% và chỉ thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận. 

Cập nhật tiến độ thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, ngân hàng cho biết việc này đến nay vẫn chưa được hoàn tất do ảnh hưởng của dịch bệnh và một số nguyên nhân khác. HĐQT Kienlongbank sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 biểu quyết thông qua việc tiếp tục triển khai phương án này.

Trước đó, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 diễn ra vào ngày 28/1/2021, Kienlongbank đã thông qua chủ trương bán 3,8 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động của Kienlongbank và công ty con với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu chào bán theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 năm nay sau khi được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài những tờ trình trên, banh lãnh đạo Kienlongbank cũng sẽ trình cổ đông xem xét thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Mới đây, ngân hàng này cũng vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/12/2021 tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về việc niêm yết cổ phiếu KLB trên sàn giao dịch chứng khoán HNX hoặc HOSE, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng.

Có thể bạn quan tâm