Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối

Từ ngày 15/3, một số thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế sẽ chính thức có hiệu lực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 187/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Theo đó, danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN gồm: Thủ tục cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng); Thủ tục chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng);

Danh mục TTHC được thay thế thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN gồm: Thủ tục cấp lại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng); Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng); Thủ tục gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022 và bãi bỏ nội dung các TTHC có mã như sau: 1.000216; 1.000208; 1.000203; 1.000823 được công bố tại Quyết định số 2153/QĐ-NHNN ngày 13/10/2017.

Có thể bạn quan tâm