Gần 2% người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 1/2023 tình hình lao động, việc làm phục hồi tích cực…
việc làm quý 1
Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi các quý từ 2021-2023

Cụ thể, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm quý 1 giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1/2023 ước tính là 52,2 triệu người, tăng 88,7 nghìn người so với quý trước và tăng hơn 1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý 1/2023 ước đạt 68,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lao động 15 tuổi trở lên có việc làm quý 1/2023 ước tính là 51,1 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Số lượng trên bao gồm 13,8 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 27,1% tổng số. Còn khu vực công nghiệp và xây dựng 17,3 triệu người, chiếm 33,9%và khu vực dịch vụ 20 triệu người, chiếm 39%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1/2023 ước tính là 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi trong 3 tháng đầu năm là 7,61%, giảm 0,09 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,32 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Còn tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động là 1,94%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản  quý 1/2023 là 54%, trong đó khu vực thành thị là 45,7% và trong khu vực nông thôn là 60,8%, trong khi đó, quý 1/2022 tương ứng là 56,2%; 48,1%; 62,9%.

Đáng chú ý, Tổng cục Thống kê cho biết, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý 1/2023 là 7,9 triệu đồng/tháng. Được biết, thu nhập của lao động nam là 8,3 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,3 triệu đồng/tháng.

Về đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội, theo khảo sát tình hình đời sống của hộ dân cư trong quý 1/2023 tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng 3 không thay đổi và tăng lên so với tháng cùng kỳ năm trước là 93,4%.

Đồng thời, tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ năm 2022 là 93,4%, tăng 20,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm