diện cảnh báo

07:10, 12/07/2022

Cổ phiếu PTL của Công ty Cổ phần Victory Capital bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo vì lợi nhuận nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 của công ty âm 442,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 15,8 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia