Cổ phiếu HAS, SJF và CEO thoát khỏi diện cảnh báo

Mới đây, HOSE vừa thông báo về việc đưa 3 cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo do đã khắc phục được vấn đề tài chính.
Cổ phiếu HAS, SJF và CEO thoát khỏi diện cảnh báo

HOSE đưa cổ phiếu HAS của Công ty cổ phần Hacisco (mã Ck: HAS) ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 18/4. Lý do, cổ phiếu HAS của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 2,94 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là 3,12 tỷ đồng và ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

HOSE cũng đưa cổ phiếu SJF của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (mã Ck: SJF) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 15/4/2022. Nguyên nhân do SJF có lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2021 là 17,93 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là 43,07 tỷ đồng. Căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất, SJF không thuộc các trường hợp bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng có thông báo về việc đưa cổ phiếu CEO của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ra khỏi diện cảnh báo. Cổ phiếu CEO của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 8/4/2022 do không thuộc diện bị cảnh báo theo quy định.

Có thể bạn quan tâm