Quốc hội thông qua mục tiêu năm 2024 tăng trưởng GDP 6 - 6,5%, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất

Quốc hội đồng ý thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội 2024, trong đó quyết định mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là 6 - 6,5%, bằng mục tiêu đặt ra năm 2023 song không đạt...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quốc hội thông qua mục tiêu năm 2024 tăng trưởng GDP 6 - 6,5%, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất

Chiều 9/11, tại kỳ họp 6 Quốc hội XV, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024.

Nghị quyết đặt mục tiêu trong năm 2024, tiếp tục ưu tiên tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cùng đó, đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Quốc hội cũng đặt mục tiêu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách; khơi thông các nguồn lực; xử lý hiệu quả các vướng mắc để phát triển các loại thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững; nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, thực thi công vụ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược trọng điểm, quan trọng quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư toàn xã hội, hợp tác công - tư; có cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá trong thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mới nổi, bảo đảm kết nối với khu vực kinh tế trong nước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Quốc hội cũng yêu cầu quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chăm lo các đối tượng chính sách.

Cùng đó, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Về chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,0 - 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 USD.

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1 - 24,2%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8 - 5,3%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,5%.

Đây là 5 chỉ tiêu không đạt các mục tiêu Quốc hội đề ra trong năm 2023. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ ước đạt trên 5%.

Nghị quyết của Quốc hội cũng đưa ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu nói trên, trong đó có một số yêu cầu cụ thể.

Chẳng hạn, Quốc hội yêu cầu trong năm 2024, tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Có giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về phát triển kết cấu hạ tầng, Quốc hội yêu cầu thúc đẩy tiến độ đầu tư, bảo đảm chất lượng xây dựng các dự án đường bộ cao tốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km vào năm 2025. Nghiên cứu hoàn thiện đề án về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, phấn đấu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sớm nhất có thể trong năm 2024.

Về văn hóa, xã hội, Quốc hội yêu cầu xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết 27.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện chính sách tiền lương, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia; có giải pháp, chính sách hiệu quả để khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần.

Triển khai nhanh, hiệu quả đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Quốc hội cũng yêu cầu sớm rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung luật Tổ chức Chính phủ, luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Cùng đó, tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV (tháng 5.2024).

Có thể bạn quan tâm