Iran

10:06, 07/05/2020

TT Donald Trump đã phủ quyết điều luật được cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ thông qua nhằm hạn chế khả năng gây chiến tranh với Iran.