Đồng Tháp: Từ 15/9 đất ở đô thị sau tách thửa tối thiểu là 40m2

Từ ngày 15/9/2021, điều kiện thửa đất sau tách thửa đối với đất ở đô thị (nếu có nhà trên đất) ở tại tỉnh Đồng Tháp nếu thửa đất có nhà ở là 40 m2, thửa đất không có nhà ở là 70 m2.
Đồng Tháp: Từ 15/9 đất ở đô thị sau tách thửa tối thiểu là 40m2

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 22 quy định về tách thửa, hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa… trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, đối với đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu sau tách thửa nếu thửa đất có nhà ở là 40m2, thửa đất không có nhà ở là 70m2.

Đối với đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu sau tách thửa nếu thửa đất có nhà ở là 60m2, thửa đất không có nhà ở là 80m2.

Điều kiện để tách thửa đất ở: Nếu đường giao thông công cộng có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 19m thì kích thước cạnh chiều sâu thửa đất và cạnh tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu phải từ 5m trở lên; nếu lộ giới nhỏ hơn hoặc chưa quy định thì kích thước các cạnh phải từ 4m trở lên.

Đối với đất nông nghiệp tại đô thị, diện tích tối thiểu sau tách thửa là 300m2, tại nông thôn là 700m2.

Đối với đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) tại cả đô thị và nông thôn, diện tích tối thiểu sau tách thửa là 200m2.

Đối với trường hợp tách thửa đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ, việc tách thửa đất phải kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư phù hợp do người sử dụng đất tự viết.

Trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích theo quy định mới nhưng vẫn được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi: thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày Quy định này có hiệu lực, hoặc thửa đất hình thành từ quyết định giải quyết tranh chấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thừa kế phân chia quyền sử dụng đất đã được pháp luật công nhận...

Các hồ sơ tách thửa đất đã được tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Quyết định số 50 (ngày 07/12/2017) của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa…

UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp tách thửa không đúng theo quy định này, đặc biệt là tách thửa đất có tính chất phân lô, bán nền (có hình thành đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác) không đúng quy định pháp luật…

Với trường hợp nhà đầu tư cần thực hiện dự án phân lô, bán nền (đầu tư mới), giao UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt, nếu phù hợp thì hướng dẫn người sử dụng đất lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người sử dụng đất đã thực hiện tách thửa đất, phân lô, bán nền, không kể quy mô (có hình thành đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác), nhưng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, giao UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Có thể bạn quan tâm