Hà Nội uỷ quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất

Từ ngày 22/5/2024 - 31/12/2024 UBND cấp huyện tại Thành phố Hà Nội quyết định giá đất…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hà Nội uỷ quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất
Hà Nội uỷ quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, UBND thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện các nội dung: Quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân; quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

Thời hạn ủy quyền quyết định trên kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2024 - 31/12/2024.

Theo đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các quyền và trách nhiệm được UBND thành phố ủy quyền; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong phạm vi các quyền và trách nhiệm được ủy quyền.

Đáng chú ý, UBND cấp huyện thực hiện kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và các nội dung khác có liên quan (nếu có), chỉ đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban có liên quan để tổ chức thực hiện rà soát, tham mưu báo cáo UBND cấp huyện triển khai nội dung theo quy định.

Đơn vị được uỷ quyền phải thực hiện báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện việc ủy quyền định kỳ 3 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp khi thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể đối với các dự án được triển khai trên địa bàn nhiều quận, huyện, thị xã và các dự án tại vị trí giáp ranh của các quận, huyện, thị xã.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện về quy trình, trình tự và triển khai thực hiện nội dung được ủy quyền theo quy định pháp luật. Chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp các nội dung về ủy quyền cho UBND cấp huyện.

Trước ngày 10/12/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác ủy quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét việc tiếp tục ủy quyền làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; tổng hợp, rà soát các nội dung liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Đối với các hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường đang thụ lý trước ngày quyết định này có hiệu lực: Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND thành phố quyết định giá đất cụ thể thì tiếp tục thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định. Trong trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường chưa trình UBND thành phố quyết định giá đất cụ thể thì thực hiện bàn giao hồ sơ để UBND cấp huyện tổ chức thực hiện quyết định giá đất cụ thể theo trình tự, thủ tục quy định.

Về quản lý đất đai, trước đó, ngày 21/5/2024, Thanh tra Chính phủ hiện đang tiếp tục hoàn tất quá trình thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai, thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng.

Đoàn Thanh tra có 15 thành viên do ông Phạm Hùng, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 60 ngày làm việc thực tế, tính từ thời điểm công bố quyết định thanh tra là 27/12/2023.

Gồm công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn một số quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội; quy hoạch và quản lý, sử dụng đất 20% làm nhà ở xã hội của thành phố Hà Nội. Thời kỳ thanh tra kéo dài suốt nhiều năm, từ năm 2011 - 2022.

Có thể bạn quan tâm