PVN sẽ bị Chính phủ quản lý tài chính

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện Dự thảo Điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để trình Thủ tướng Chính phủ.
PVN sẽ bị Chính phủ quản lý tài chính

Phó Thủ tướng lưu ý, Điều lệ cần làm rõ việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của PVN thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Theo đó, quy chế tài chính của doanh nghiệp, tập đoàn liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý vốn công ty gồm vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn vay, vốn huy động và vốn khác; tài sản gồm tài sản cố định và tài sản lưu động.

Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVN và số lượng Phó tổng giám đốc PVN thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 12549/VPCP-ĐMDN ngày 23/11/2017 của Văn phòng Chính Phủ.

Còn thẩm quyền quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với chức danh Tổng giám đốc PVN thực hiện theo quy định hiện hành.

Có thể bạn quan tâm