TP. HCM gỡ vướng pháp lý cho NƠXH trong dự án nhà ở thương mại

TP. HCM gỡ vướng pháp lý cho NƠXH trong dự án nhà ở thương mại

Thông tin từ Văn phòng UBND TP. HCM cho biết, đơn vị này vừa có thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi về xử lý các vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, về các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha (thực hiện theo Luật Nhà ở, Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 25/10/2015, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ).

Theo đó, đối với dự án mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thể hiện hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội, thì chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định trong văn bản đã ban hành.

Đối với dự án mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội thì giao Sở Xây dựng mời các chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất dưới 10ha để làm việc, tham mưu cho UBND thành phố có văn bản xác định rõ và thống nhất 1 trong 3 hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội tại dự án theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên (thực hiện các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2010 và sau ngày Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ có hiệu lực) khi tham mưu UBND TP. HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và được thể hiện trong Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về việc thống nhất xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo các quy định về nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị trên địa bàn sẽ được thực hiện theo 3 trường hợp sau:

Quảng cáo

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án thì việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, chủ trì.

Đối với trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương với giá trị quỹ đất thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án thì việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ nhà ở xã hội của chủ đầu tư cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng quản lý và chủ trì.

Cuối cùng, trường hợp chủ đầu tư nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. 

Trong quá trình xác định giá đất để chủ đầu tư thực hiện vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố thẩm định và UBND TP. HCM phê duyệt và cần thể hiện trong phương án giá đất tách bạch rõ: "Giá trị quyền sử dụng đất được xác định trên toàn bộ dự án. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở thương mại; Giá trị quyền sự dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở xã hội".

Cục Thuế thành phố có trách nhiệm thu tiền và thông tin lại kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính theo từng nội dung đã được xác định giá, để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

UBND TP. HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố thống kê, tổng hợp số liệu về nguồn tiền thu được từ việc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền mặt tương đương giá trị quỹ đất 20%. Báo cáo UBND TP. HCM hàng quý, hàng năm để nguồn tiền thu được này để bố trí nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022. Theo đó, tỉnh bổ sung 95 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích là gần 650 ha.

Thứ năm, 19/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia